a) hotaraste darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, în conditiile legii;

b) hotaraste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în conditiile legii;

c) avizeaza sau aproba, în conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;

d) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigura, potrivit competentelor sale si în conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 1. educatia;
 2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala;
 3. sanatatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publica;
 8. situatiile de urgenta;
 9. protectia si refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbana;
 12. evidenta persoanelor;
 13. podurile si drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
 15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
 16. activitatile de administratie social-comunitara;
 17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate în proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 18. punerea în valoare, în interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
 19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;

c) sprijina, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

(7) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotaraste, în conditiile legii, înfratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;

c) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.